آپلود عکس رایگان www.2day2.net - نکات اساسی در مشارکت در ساخت مسکن

www.2day2.net

خرید فروش ملک و اطلاع رسانی شهرک خاوران تبریز 09143167545

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

طرفين قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراكت در عرصه و اعيان آن في مابين نامبردگان زیر

آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............... به نشاني : .............................................................................................................تلفن : ....................بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي... به مساحت... واقع در... ساكن نشاني فوق كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده ميشود از يكطرف آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............. به نشاني : ................................................................................................................................تلفن : .................... به عنوا ن سرمايه گذار و مجري قرارداد كه به اختصار عامل ناميده ميشوند با رعايت ماده 10 قانون مدني وشرايط و تعهدات آتي به تاريخ فوق منعقد گرديد .

موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمايه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در بالا كه متعلق به مالك است به شرح آنچه در ساير قسمتهاي اين قرارداد و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و نقشه مصوب شهرداري كه تماماً جزء پيوست لاينفك اين قرارداد محسوب ميشوند.

محل انجام قرارداد : عبارتست از ..........................................................................................................

مدت قرارداد : از تاريخ.......................... لغايت ........................ به مدت دو سال كامل خورشيدي ميباشد.

سرمايه قرارداد و سهم طرفين : برآورد ارزش ريالي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي و مصالح موجود در آن تماماً در مالكيت و تصرف شرعي و قانوني مالك ( با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد ميباشد و به رويت عامل رسيده و از كم و كيف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ... ريال ، معادل... تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزينه اي برابر .......................... ريال ، معادل ............................ تومان آپارتمانهايي با شرايط مذكور در اين قرارداد و مشخصات فني و مصالح پيوست قرارداد در پلاك ثبتي فوق احداث نمايد.

محل تنظیم قرارداد : عبارتست از ........................................................................................

شرایط و تعهدات

بند 1 – مالك متعهد شد ظرف مدت.................... پس از امضاي قرارداد حاضر در يكي از دفاتر اسناد رسمي ... وكالت رسمي كاري قابل عزل با اختيارات تام كاري و اداري بنام عامل به عنوان وكیل در خصوص مراجعه به ادارات ذيربط و شهرداري تنظيم نمايد و همزمان كليد محل اجراي قرارداد را تحويل نامبرده بدهد.

بند 2- منظور ازاحداث آپارتمان مندرج درقسمت موضوع قرارداد كه درتعهد عامل ميباشدکه عبارتست از: الف – كليه اقدامات اداري و اجرايي جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهاي قانوني ، تهيه نقشه و غيره.

ب - تخريب و خاك برداري كامل .

ج - احداث ساختمان ، شامل زير زمين مشتمل بر تاسيسات مركزي ، حمام سونا ، جكوزي ، انبارها ، يك

طبقه پيلوت مشتمل بر پاركينگ ، سرويس بهداشتي و هر آنچه عرفاً و مطابق ضوابط شهرداري لازم

است. پنج طبقه با هر طبقه دو واحد آپارتمان مسكوني مستقل و مجزا از هم.

د- اقدامات لازم اداري و ثبتي جهت ، اخذ صورتمجلس تفكيكي ، تفكيك آپارتمانها و اخذ پايان كار.

بند 3 – تمامي مجموعه ساختماني ميبايست مطابق ضوابط فني و مهندسي و ضوابط شهرداري و اصول ايمني و مقررات ساير مراجع قانوني ساخته شود و تعداد 10 واحد آپارتمان مسكوني هر كدام داراي يك پاركينگ و يك انباري مجزا و متحد الشكل باشند.

بند 4 – طرفين توافق نمودند كليه مصالح ساختماني مستهلك كه در زمان تخريب بدست ميآيد با صلاحديد عامل در ساخت و ساز بنا استفاده شود.

بند5- كليه هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد تحت هر عنوان و به هر شكل كه باشد از قبيل تهيه و تامين مصالح ، حقوق و دستمزد كارگران ، مهندسن معمار و ناظر و محاسب ، بيمه كارگران و عوارض قانوني متعلقه از ناحيه شهرداري و ساير ادارات ، مالياتهاي متعلقه تحت هر عنوان معوقه يا جاري كه باشد ، خريد انشعابات آب ، برق ، گاز ، هزينه هاي مربوط به تفكيك آپارتمانها ، پايان كار و غيره تماماً بعهده عامل ميباشد و مالك هيچگونه تعهد و مسؤليتي در قبال هزينه هاي ياد شده ندارد.

بند 6 – عامل اقرار به توانايي مالي و اطلاعات فني و قانوني ساخت و ساز دارد فلذا مكلف شد كليه امور اداري يا اجرايي و ساخت و ساز را منفرداً به انجام رساند و به هيچوجه حق واگذاري تمام يا جزئي تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشي از آنرا تحت هر عنوان از قبيل شراكت ، وكالت ، نمايندگي ، پيمانكاري و غيره به شخص يا اشخاص ثالث ندارد. هرگونه انتقالي از درجه اعتبار ساقط و مسؤليت قانوني آن بعهده نامبرده ميباشد.

بند 7 – عامل نسبت به اجراي مفاد قرارداد و عوارض قانوني و احتمالي آن در مقابل مالك و اشخاص ثالث متعهد و مسؤل ميباشد.

بند 8 – مبلغ......................... ريال ، معادل ........................... تومان همزمان با امضاي قرارداد ، جهت تامين مسكن براي مالك توسط عامل به عنوان قرض الحسنه پرداخت شد و مالك متعهد گرديد مبلغ يادشده را در زمان تحويل آپارتمانهاي سهم خود عيناً به عامل مسترد دارد. عامل حق مراجعه به مالك را در مطالبه اين مبلغ زودتر از موعد ياد شده از خود سلب و ساقط كردند.

بند 9 – عامل مكلف است كليه اسناد و مدارك و فيشهاي واريزي مربوط به هزينه ها را در پرونده مخصوصي نگهداري و در پايان هر ماه گزارشي از عملكرد مالي و مستندات آنرا در يكماه گذشته جهت اطلاع در اختيار مالك قراردهد و رسيد دريافت نمايد.

بند 10 – عامل همزمان با امضاي قرارداد... فقره چك هر كدام به مبلغ...ريال به شماره هاي.................... و ....................... بانك.................... شعبه ....................... از حساب جاري............................. در وجه مالك بابت ضمانت حسن انجام كار صادر و تسليم وي نمود تا در پايان هر يك از مراحل زير به شرط انجام صحيح و درست مفاد قرارداد مطابق ضوابط و مقررات شهرداري و آنچه كه در ليست پيوست اين قرارداد آمده است تطبيق نمود ، عيناً به عامل مسترد

نمايد و در صورت تخلف در هر مرحله بدون حق اعتراض عامل نسبت به مطالبه وجه چك يا چكها اقدام نمايد. مراحل مزبور عبارتند از :

مرحله اول – اتمام اقدامات اداري وخدمات مهندسي از قبيل تهيه نقشه ، خاكبرداري و تكميل فونداسيون.

مرحله دوم – پايان عمليات اسكلت ساختمان .

مرحله سوم – اتمام عمليات سفت كاري .

مرحله چهارم – اتمام نازك كاري و اخذ پايان كار.

بند 12 – در صورت اختلاف در حسن انجام كار يا تخلف از قرارداد ، ملاك تامين دليل و اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و نهايتاً راي مراجع قضايي خواهد بود.

بند 13 – مالك موظف گرديد نسبت به واگذاري رسمي سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام عامل از طريق تنظيم مبايعنامه رسمي يا صلحنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي در سه مرحله (هر مرحله يك دانگ ) بنحو زیر اقدام كند:

مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان ، يك دانگ .

مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، يك دانگ .

مرحله سوم – در پايان نازك كاري و زماني كه آپارتمانها آماده تحويل ميباشد يك دانگ .

بند 14 - در صورت تخلف و امتناع مالك از تنظيم سند انتقال ، موظف ميباشد چك مندرج در بند 10 را نسبت به مرحله اي كه تعهد عامل انجام پذيرفته عيناً به ایشان مسترد دارد و عامل حق خواهد داشت الزام مالك را از طريق مراجع قضايي به انجام تعهد مطالبه كند.

بند 15 – عامل مكلف است تمام آپارتمانهاي موضوع قرارداد و ملحقات و منصوبات آنرا در پايان مدت قرارداد عيناً ، از هر جهت كماً و كيفاً تكميل و آماده بهره برداري نمايد و سهم مالك را به ايشان تحويل دهد. در صورت تاخير در انجام تعهدات مزبور ميبايست خسارت مقطوع زير را به مالك پرداخت نمايد :

الف – تا دو ماه بعد از اتمام زمان قرارداد ، روزانه مبلغ... تومان.

ب-پس از گذشت دو ماه فوق و تاخير در انجام تعهد ، روزانه مبلغ... تومان.

ج – بعد از گذشت دوماه ديگر و تاخير در انجام تعهد تا زمانيكه قرارداد بطور كامل توسط عامل يا به حكم دادگاه توسط مالك اجرا شود، روزانه مبلغ... تومان.

بند 16- پرداخت وجوه يادشده در اين بند مسقط انجام تعهد اصلي و رافع مسؤليت عامل نميباشد.

بند 17 – تاخير ناشي از فورس ماژور و حوادث و تصميمات قانوني غير قابل پيش بيني از حكم بند خارج است. در صورت اختلاف، رای مراجع قضايي ملاك ميباشد.

بند 18 – مالك حق مداخله در اقدامات عامل و ايجاد مزاحمت و ممانعت در حين اجراي قرارداد را نخواهد داشت. اين ممنوعيت نافي حق نظارت و ورود ايشان در بازديد از پروژه و اطلاع از كم و كيف جريان امور نخواهد بود.

بند 19 - عامل مكلف است ساختمان و كارگران را طبق ضوابط نسبت به حوادث احتمالي بيمه كنند. رعايت قوانين و اصول ايمني مربوطه از هر جهت به عهده عامل ميباشد و در صورت بروز هرگونه اتفاقي ناشي از تقصير و ورود خسارت به غير ، نامبرده مسؤل خواهد بود.

بند 20 - پس از انجام كامل موضوع قرارداد و تكميل واحدها، بمنظور تفكيك و صدور سند رسمي ، طرفين متعهد و ملزم شدند تا با تشكيل جلسه اي مشابه آنچه در امروز صورت گرفت نسبت به انجام تقسيم آپارتمانها بدين نحو عمل كنند كه طبقه اول مشترك بين طرفين و واحدهاي طبقات دوم تا پنجم با توافق طرفين و حق اولويت مالك در انتخاب واحد ها بعمل آيد و مراتب صورتجلسه گردد.

بند 21 – چنانچه شهرداري مجوز قانوني لازم براي ساخت طبقه ششم با دو واحد را با خريد تراكم و غيره صادر نمود ، اين طبقه مشترك بين طرفين خواهد بود.

بند 22- تعداد ..................خط تلفن موجود در ساختمان به شماره های...................... و........................متعلق به مالك ميباشد و از شمول مالكيت مشاعي قرارداد حاضر خارج است.

بند 23 - پس از احداث و تكميل آپارتمانها ، نحوه استفاده و بهره برداري از آنها مطابق عرف و قوانين و مقررات جاري بخصوص قانون تملك آپارتمانها خواهد بود.

بند 24 - طرفين هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي در مورد تفاوت ارزشي و برتري احتمالي آورده ديگري و برآورد آنرا از خود سلب و ساقط كردند.

بند 25 - اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش بغير از آنچه در برخي مواد فوق مذكور است از طرفين بعمل آمد .

- اين قرارداد در شش صفحه با 25 بند و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و كليه اسناد و مدارك مربوطه شامل اسناد مالكيت ، نقشه ها ، قبوض ، قراردادهاي بين اشخاص و ادارات و مكاتبات تماماً جزء لاينفك اين قرارداد محسوب ميشود همگي در دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم كه طرفين با امضاء خود ذيل كليه نسخ و پيوستهاي آن ، ملزم به رعايت شرايط و اجراي كامل توافقات مشروحه گرديدند.

توضيحات:..........................................................................................................................

مالك : عامل :

شاهد 1 : شاهد2 :

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ساعت 0:27 AM  توسط مجید معینی  | 

نکاتی مهم در مورد مشارکت در ساخت مسکن

نکته درباره مشارکت در ساخت:

۱: اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.

۲: تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شودولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود.

۳: برای قرارداد های مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد.

۴: پس از اتمام سقف وستون ودیوارچینی حتماً فی ما بین شریک سازنده ومالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به خود تنظیم شود.

۵: انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده نباید فراموش شود.

۶: انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی صورت پذیرد.

۷: حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

۸: کیفیت ساخت آپارتمان ها ی متعلق به مالک وشریک سازنده یکسان و برابر باشد.

۹: برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت وداوری استفاده شود.

۱۰: توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریک شود.

۱۱: به جای فسخ واِقاله قراردادمشارکت در ساخت، قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد.

۱۲: برای انتخاب نقشه معماری و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشید.

۱۳: اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود.

۱۴: در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود.

۱۵: حتما موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء در ضمن قرارداد رعایت وتوجه شود.

۱۶: مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً مشخص شود.

۱۷: حتماً آزمایش خاک ازشریک سازنده مطالبه شود.

۱۸: مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری وسایر ادعا ها به عهده شریک سازنده) گذاشته شود.

۱۹: قبل امضاء قرارداد مشارکت راجه به کم وکیف اجرای تعهدات و قول وقرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود.

۲۰: موضوع هارد شیپ (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود.

۲۱: برای اجرای تعهدات شریک سازنده ، امتیاز و تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود.

۲۲: مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و... می باشد.

۲۳: واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش واجاره صریحاً مشخص شود.

۲۴: کیفیت تحویل آپارتمان ها براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب وایرادی باید همراه باشد.

۲۵: پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ ویک نسخه به مالک تحویل شود.

۲۶: قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید.

۲۷: تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را مشخص کنید.

۲۸: تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود.

۲۹: در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالک ونحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید.

۳۰: تعیین تکلیف هزینه های شارژ و نگهداری ساختمان پس از تحویل ملک ونحوه تعیین هئیت مدیره ساختمان و... مشخص شود.

۳۱: تنظیم جدول گانت چارت (سی .پی .ام) CPM فراموش نشود.

۳۲: هزینه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو... مشخصاً و صراحتاً توافق شود.

۳۳: ازتنظیم قراردادمشارکت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود.

۳۴: مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی و...دقیقاً مشخص شود.

۳۵: قراردادبه امضاء شهود طرفین برسد.

۳۶: محل نگهداری اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت وهم چنین کیفیت وکا لت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.

۳۷: اساس مشارکت در ساخت، شناخت کامل شریک مبنی بر تجربه، خودشناسی، توانایی مالی، وفاداری به پیمان و قرارداد است. بنابراین تحقیق لازم صورت پذیرد.

۳۸: تعیین قدرالسهم شرکاء بسیار متفاوت و متغیر است مثلاً مشارکت با یک آرشیتکت خوشنام و خوش ذوق و خلاق، مالکین ترجیح میدهند درصد کمتری بگیرند، چرا که آپارتمانهایی که آرشیتکت میسازد بسیار گرانتر از سازههای بنّایی است.

۳۹: در قدرالسهم اعیانی، مشارکت در ساخت نباید طمع ورزید.

۴۰: ضمانت اجرایی قابل قبولی را در این گونه قراردادها باید تعریف کرد.

۴۱: تقسیمنامه بین شرکاء تنظیم شود با تعیین شرایط حق فروش واحدهای متعلق به هریک از دو شریک.

۴۲: انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده.

۴۳: انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، پس از پرداخت کل هزینه تراکم و جواز و پس از اِتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد.

۴۴: حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر غیرمتعارف و تعطیلی تعمدی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج، پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

۴۵: کیفیت سازهها چه متعلق به قدرالسهم شریک سازنده باشد و چه مالک باید برابر باشد.

۴۶: برای حل اختلاف احتمالی، داورِ مرضیالطرفین تعیین شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ساعت 0:23 AM  توسط مجید معینی  |